შენახვა

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის შენახვას კომპანია “Nova Poshta”-ს განყოფილებაში 25 (ოცდახუთი) დღის განმავლობაში განყოფილებაში მიღების დღიდან.
მომსახურების ტიპი:

“მისამართი-განყოფილება”
“განყოფილება-განყოფილება”

მომსახურების დამკვეთი: გენიჭებათ ავტომატურად, შეკვეთის გარეშე

უფასო

ფასიანი

5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში განყოფილებაში მოტანის დღიდან.
შენახვის მეექვსე დღიდან მომსახურება ხდება ფასიანი

დამატებითი ინფორმაცია

თუ 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის შემდეგ, გზავნილი ხდება არამოთხოვნადი. გამზავნის ან მიმღების მოთხოვნის შემდეგ კომპანია იტოვებს უფლებას მოიქცეს სურვილისამებრ.