უფასო მომსახურებები

 

ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა

მტვირთავების უფასო დახმარების გაწევა გზავნილის ჩატვირთვაზე ან გადმოტვირთვაზე “ნოვა ფოსტა”-ს განყოფილებებში

 

უფასო შენახვა 5 დღის განმავლობაში

უფასო გზავნილის შენახვა 5 სამუშაო დღის განმავლობაში “ნოვა ფოსტას-ს” განყოფილებაში.

 

მცირე გზავნილების შეფუთვა

დოკუმენტებისა და მცირე ამანათების (2 კგ.-მდე) შეფუთვა “ნოვა ფოსტა”-ს თანამშრომლის მიერ საფირმო პოლიეთილენის პარკში

 

მიწოდება შაბათს

დოკუმენტებისა, ამანათების და ტვირთების მიწოდება შაბათს მიმღების მისამართზე