გაგზავნა განყოფილებიდან

1. “ნოვა ფოსტა”-ს განყოფილებაში საჭიროა მიმართოდ თანამშრომელს და წარუდგინოთ გაგზავნისათვის საჭირო ინფორმაცია:

  • პირადობის მოწმობა და საკონტაქტო ნომერი

  • ჩაბარების ქალაქი

  • მიმღების მისამართი და საკონტაქტო ნომერი

  • გზავნილის დახასიათება

  • ინფორმაცია გადამხდელის შესახებ (გამგზავნი ან მიმღები)

  • დამ. მომსახურებების ჩამონათვალი(საჭიროებისამებრ)

  • ზუსტი წონა (ითვლის “ნოვა ფოსტა”-ს თანამშრომელი).

2. ოპერატორი აფორმებს ექსპრეს-ზედდებულს, ადგენს ჩაბარების თარიღს. ექსპრეს-ზედდებულის გაფორმების პროცეში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ დამ. მომსახურებები.
3. გადაიხადოთ მომსახურების ღირებულება ან მიუთითოთ, რომ გადამხდელი იქნება მიმღები
4. იღებთ ექსპრეს-ზედდებულს და ინახავთ გზავნილის ჩაბარებამდე

აუცილებელია!
გამგზავნა ამცნობოს მიმღებს ექსპრეს-ზედდებულის ნომერი და ჩაბარების თარიღი